Privacy Statement

'StudentenBureau B.V.', 'LSG B.V.' en 'LSG IT B.V.' zijn dochterbedrijven van 'Simonse Beheer B.V.' en worden tezamen hierna aangeduid als 'Laurens Simonse Groep'.

Reikwijdte

Deze privacyregeling is van toepassing op bezoekers van websites van Laurens Simonse Groep. Deze websites zijn: www.lsg.nl, www.StudentenBureau.nl, www.topstage.nl, www.mbostage.nl, www.kamerlink.nl en www.studentenpagina.net.

Deze privacyregeling is niet van toepassing op websites van derden die via links op de websites van Laurens Simonse Groep kunnen worden bezocht.

Laurens Simonse Groep hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers. Laurens Simonse Groep besteedt daarom speciale aandacht aan de verwerking van de persoonlijke gegevens die bezoekers op haar websites achterlaten. Om de privacy van haar bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen heeft Laurens Simonse Groep deze privacyregeling opgesteld.

Persoonsgegevens

Op de websites van Laurens Simonse Groep hebt u voorts de keuze om u vrijwillig in te schrijven en/of aan te melden voor de diensten die door de Laurens Simonse Groep worden aangeboden. Voor uw inschrijving en/of aanmelding op de websites dient u uw persoonsgegevens die worden gevraagd in te vullen.

Verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en bovendien in overeenstemming met de wet. Laurens Simonse Groep draagt zoveel mogelijk zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm
van onrechtmatige verwerking.

Doelspecificatie

Uw persoonsgegevens worden door Laurens Simonse Groep gebruikt voor de uitvoering van de door haar aangeboden diensten, waarvoor u zich op de website heeft aangemeld en/of ingeschreven. Dit houdt in dat Laurens Simonse Groep uw gegevens kan verstrekken aan haar opdrachtgevers, wanneer u aan het door de opdrachtgevers gevraagde profiel voldoet.

Voorts zullen uw persoonsgegevens door Laurens Simonse Groep worden gebruikt voor interne markt- en klanttevredenheidsonderzoeken, direct marketingdoeleinden, om u te informeren over haar diensten en voor de toezending van haar nieuwsbrieven. Zonder uw expliciete toestemming hiervoor, zal Laurens Simonse Groep uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing activiteiten.

Inzage

De gegevensbestanden van Laurens Simonse Groep zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. In het geval u inzage wenst of, en hoe uw persoonlijke gegevens in de gegevensbestanden van de Laurens Simonse Groep zijn opgenomen. Dan kunt u zich hiervoor schriftelijk richten tot onderstaand
correspondentieadres. Laurens Simonse Groep kan u hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

Indien u na inzage van uw persoongegevens, uw persoonsgegevens wil corrigeren, dan kunt u Laurens Simonse Groep schriftelijk om correctie van uw gegevens verzoeken. Voor inzage en, of correctie van uw persoonsgegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Laurens Simonse Goep
Lekkerbeetjestraat 8
5211 AL 's-Hertogenbosch
onder vermelding van 'Gebruik Persoonsgegevens'.

Verwijdering

Indien u geen prijs stelt op het gebruik van uw persoongegevens voor de doeleinden als voornoemd dan kunt u ons hierover te allen tijde informeren en kunt u zich schriftelijke wenden tot voornoemd correspondentieadres, eveneens onder vermelding van 'Gebruik Persoonsgegevens'.

Wijzigingen privacyregeling

Laurens Simonse Groep behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyregeling.

Algemene voorwaarden

Deze privacyregeling maakt onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden, zoals deze worden gehanteerd door de Laurens Simonse Groep. Deze privacyregeling dient daardoor tezamen met de algemene voorwaarden van de Laurens Simonse Groep als een geheel te worden gezien.